top of page
top-view-copy-space-with-devices.jpg
pexels-anete-lusina-5723261.jpg
אפוטרופסות


מינוי אפוטרופוס יינתן לאחר שבית המשפט התרשם כי אותו אדם לא מסוגל או לא כשיר לנהל את ענייניו בכוחות עצמו ובהיעדר קיומו של ייפוי כוח מתמשך.
צווי המינוי שניתנים יכולים להתייחס לכלל ענייניו של האדם או לעניין ספציפי, ויכולים הם להיות צווים ארעיים או קבועים, והכול בהתאם למקרה ולנסיבותיו.

 

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי בתהליכים הדורשים מינוי אפוטרופוס, בתהליך הנלווה למינוי ולאחריו ולרבות סיוע באיתור נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס, איתור מקורות כלכליים, מיצוי זכויותיו הסוציאליות, הכנת פרטה, דוחות וכיו"ב.

 

קיימים מצבים בהם נדרש ביטול צווי מינוי אפוטרופסות ומנימוקים שונים הכוללים שינוי לטובה שחל במצבו של האדם, טיפול אפוטרופוס שלא הולם את צרכי האדם, פעולות אפוטרופוס מתוך אינטרס כלכלי, הזנחה וכיו"ב.

 

משרדנו מעניק, בין היתר ובעניין זה, שירות, טיפול וליווי בעניינים הבאים:

 

  • הגשת בקשות למינוי או לביטול אפוטרופסות הן על ענייני גוף והן על ענייני רכוש.

 

  • מיצוי זכויות אנשים להם מונה אפוטרופוס.

  • בדיקת זכאות לקבלת שירותים והטבות מטעם מוסדות וגופים שונים במדינה.

  • ליווי, ייעוץ וסיוע משפטי לאפוטרופוסים, לרבות התנהלות מול גורמי הפיקוח, סיוע מול גורמי הטיפול, לשכות הרווחה, הפסיכיאטר המחוזי ויתר אנשי המקצוע, בהתאם לנסיבות המקרה.

  • סיוע בסידור מגורים בקהילה / סידור מוסדי, הגשת בקשות למתן הוראות לאפוטרופוסים.

  • ייעוץ משפטי כללי.

bottom of page