top of page
top-view-copy-space-with-devices.jpg
side-view-elderly-man-completing-documents.jpg
ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. 

ייפוי הכוח מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע את זהות האדם אשר יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר יבוא היום ולא יוכל לטפל בהם בעצמו.

מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בעתיד בשמו של  האדם שמינה אותו כאשר לא יוכל עוד לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות בענייניו.

ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים ו/או רכושיים. הוא יכול לכלול גם “הנחיות מקדימות”, בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.


משרדנו מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ובעל ניסיון וידע בתחום.

bottom of page