top of page
top-view-copy-space-with-devices.jpg

חשוב לדעת

להתגרש או לא להתגרש? זאת השאלה..

ישנם מצבים בהם בני זוג, למרות המשבר העמוק אליו נקלעו, כלל אינם בטוחים ברצונם להתגרש, אף אם פתחו בהליכים.
רגע לפני חורבן והרס התא המשפחתי, חשוב לדעת כי קיים פתרון אידיאלי וראוי שעשוי להעניק לצדדים הזדמנות נוספת לשיקום חיי הזוגיות: "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין".

מהו הסכם "שלום בית ולחילופין גירושין"?

הסכם זה למעשה מצעיד את הצדדים לחיי זוגיות שלווים והרמוניים, תוך הוצאת הגורמים המפריעים בחייהם והתחייבותם לפעול למען שלום בית ולמען שיקום היחסים ביניהם.

כמקובל, הסכם זה הצופה פני עתיד, מחולק באופן הבא, כאשר יעסוק תחילה בהסכמות ובהוראות לפיהן יפעלו הצדדים במאמץ, מתוך כנות ובתום לב למען קיומו של שלום בית, אף אם הדבר כרוך בפניה לאנשי מקצוע שעשויים לסייע לצדדים.

חלקו האחר של ההסכם יעסוק בהסדרת מלוא העניינים הקשורים בגירושין ולרבות ענייני הקטינים, אפוטרופסות, זמני שהות, ענייני חינוך רפואה, מזונות ומדור הקטינים, וכן מלוא ענייני רכושם של הצדדים, לרבות זכויות סוציאליות צבורות, פירוק שיתוף, חלוקת רכוש וכיו"ב. ניתן גם לקבוע את ענייני מזונות האישה וכתובתה, גט וכיו"ב.

עת גיבשו הצדדים הסכם כאמור, יהא עליהם לפנות עם ההסכם אל הערכאה הרלוונטית לשם קבלת תוקף של פסק דין.
ונזכיר שמלוא ההסכמות תתקבלנה בעת ובאמצעות שיח חיובי ומכבד אותו ינהלו הצדדים כאשר מטרת העל הינה ניסיון לשקם את היחסים, וככל שלא יצליחו לעשות כן, אזי חלקו השני של ההסכם ייכנס לתוקפו והצדדים יוכלו ליישם את הוראותיו וללא צורך בפניה נוספת לערכאות השונות וללא צורך בניהול מלחמות.

היתרונות הבולטים בעריכת הסכם שלום בית ולחילופין גירושין הינם:
א. קבלת הסכמות נכונות יותר עבור הצדדים וילדיהם.
ב. חסכון עצום במשאבי הצדדים.
ג. פגיעה מינימלית בקטינים.
ד. מניעת תסכולים, אי וודאות ומלחמות מיותרות.

אם נקלעתם למשבר ושוקלים להתגרש, אך מלאים בחששות ובהתלבטויות ומאמינים שקיים סיכוי לשיקום מערכת היחסים ביניכם, ייתכן שהסכם שלום בית ולחילופין גירושין הוא הפתרון האידיאלי עבורכם.

יחד עם מכלול היתרונות הנעוצים בעריכת הסכם זה, חשוב לזכור כי מדובר בהסכם צופה פני עתיד, המכיל הוראות שעשויות לקבוע את גורלכם ועתידכם, גם בנוגע לילדיכם הקטינים. השלכות כבדות המשקל שטמונות בהסכם מעין זה, מחייב עריכתו וניסוחו בידי עורך דין הבקיא בתחום דיני המשפחה אשר ידאג לזכויותיכם באופן האופטימלי עבורכם.


Comments


bottom of page